Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 6

6. Park kieszonkowy "Pod Bramą" - zielona oaza w centrum miasta


Lokalizacja

Adres działki - za budynkiem przy ul. Czarnieckiego 35 - miejsce w kształcie litery "L" otaczające nowy parking (miejsce to stanowi cześć zieloną działki o numerze 68/13)

Opis projektu

Każdy z mieszkańców Ostródy wie, gdzie znajduje się "tajemne" przejście "Pod Bramą" przy ul. Czarnieckiego. To właśnie tu mieszkamy, w większości w starych kamienicach, gdzie przy odrobinie wyobraźni możemy otworzyć sobie dawną, niezwykle barwną i ciekawą historię naszego miasta. Mówi się, że miejsce ma klimat - i o ile nasze mieszkania mają swoją duszę, o tyle nasze podwórko już nie. Niegdyś na tyłach kamienic były ogródki - dziś głównie parkingi, dlatego wychodzimy z inicjatywą stworzenia parku kieszonkowego, jako małej oazy zieleni z nasadzeniami drzew, krzewów, trawą oraz dwóch ławek i stojakiem na rowery. Niewiele, ale przy ograniczonej przestrzeni bardzo dużo. Mini park to nowy trend praktykowany głównie w dużych miastach na całym świecie. W myśl tego trendu chcemy promować zamiłowanie do zieleni, która daje wytchnienie i relaks.

Uzasadnienie realizacji projektu

Dla nas mieszkańców jest to okazja do wyjścia z zamkniętych mieszkań, lepszego sąsiedzkiego  poznania się i miłego "przycupnięcia" z zakupami po drodze do domu. My jako mieszkańcy chcemy dać przykład, że zieleń była i jest przyszłością dla zdrowego życia, chcemy aby powróciły czasy wypicia kawy z sąsiadką na ławce i poczucia, że w naszym mieście mieszka się przyjemnie nawet w ścisłym zabudowanym centrum. Starsi mieszkańcy siadają na krawężnikach lub wystawiają sobie krzesło przed drzwi wejściowe. Mieszkańcy większości mieszkań nie mają balkonów, więc park kieszonkowy jest idealnym rozwiązaniem przy tak ograniczonej przestrzeni. Miejsce w którym ma powstać miejsce wypoczynku/relaksu jest zlokalizowane przy ogólnodostępnym parkingu, dlatego korzyść z tej inicjatywny jest  szeroka. Z nowego pomysłu skorzystają mieszkańcy ulicy Czarnieckiego, Kopernika, Grunwaldzkiej ale i innych, którzy korzystają z miejsc postojowych. Dla realizacji projektu niezbędne jest wykonanie następujących zadań:
1. Zakup i montaż kosza na odpady - 1 szt. - 1000 zł
2. Załatanie dziur w drodze dojazdowej na ogólnodostępny parking - 1000 zł
3. Zestaw stojaków na rowery typu "U"5 stanowisk z montażem - 1 szt. - 800 zł
4. Ławka metalowo-drewniana z oparciem i podłokietnikiem - 2 szt. - 4.000 zł
5. Sadzenie krzewów średniej wielkości + podłoże i nawóz - 10 szt. - 700 zł
6. Sadzenie krzewów żywopłotowych + podłoże + nawóz - 45mb - 2.700 zł
7. Sadzenie drzew + podłoże i nawóz - 4 szt. - 3200 zł
8. Palikowanie drzew 4 szt. - 320 zł
9. Obsianie trawą - 318 m2 - 4770 zł
10. Donice betonowe do nasadzeń drzew - 4 szt.- 4.000 zł
11. Prace dotyczące zerwania nawierzchni asfaltowej - 3.755 zł
12. Przygotowanie podłoża pod trawę, nawiezienie czarnoziemu - 3.755 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Park kieszonkowy "Pod Bramą" - zielona oaza w centrum miasta

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Ostródzie reprezentowany przez Burmistrza Miasta, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24, (nr tel. 642-94-00, adres e-mail: um@um.ostroda.pl).
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się pod nr tel. 89 642 94 30; e-mail iodo@um.ostroda.pl.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
-  realizacji procesu budżetu obywatelskiego Miasta Ostróda na 2023 rok, zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 lit.c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w związku z realizacją obowiązku o którym mowa w Ustawie o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), polegającego na organizacji konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
-  Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie udzielonej zgody - art. 6 ust. 1, lit. a) RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.  Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, (którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) z obowiązującym prawem.  
4) Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt. 3 (do 31 grudnia 2022 roku), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych może wynikać także z terminów dochodzenia i przedawnienia roszczeń. Po ustaniu lub zakończeniu przetwarzania, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte.
5) Państwa dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, 
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską Ostróda przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Miejska Ostróda reprezentowana przez Burmistrza Miasta Ostróda. 
6) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
7) Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (organizacji międzynarodowych).
8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
10) Podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale ich niepodanie skutkuje nieważnością oddanego głosu lub złożonej propozycji projektu, a także nieważnością podpisu pod wnioskiem do budżetu obywatelskiego Miasta Ostróda na 2023 rok.