Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 8

8. FESTIWAL M14STO SZTUKI


Lokalizacja

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie, ul.Jana III Sobieskiego 9

Opis projektu

M14STO SZTUKI to kolejny projekt Stowarzyszenia M14STO. Członkami Stowarzyszenia M14STO są ludzie, którzy bardzo intensywnie działają w przestrzeni kulturalno-artystycznej miasta Ostródy. Swoje działania zaczęliśmy będąc jeszcze stowarzyszeniem nieformalnym. W swoim dorobku mamy m.in. organizacje wystaw i koncertów, m.in. Ostróda Reggae Festiwal, OstRock Underground Fest, CINEMUSICA, a obecnie prowadzimy projekt o nazwie "Mapa pomników przyrody".
Projekt jest kontynuacją oraz rozwinięciem pierwszej edycji Festiwalu M14STO Sztuki, który odbył się w sierpniu 2020 roku w Białych Koszarach w Ostródzie.
Głównym celem projektu jest prezentacja artystów związanych przede wszystkim z naszym miastem. Ludzi mieszkających  i tworzących tutaj, ale także tych, którzy pochodzą z Ostródy lub najbliższych okolic i wyjechali w różne strony świata tworząc dalej uprawianą przez siebie sztukę. Naszym planem jest zorganizowanie wystawy sztuk wszelkich, od malarstwa, grafiki, rysunku, przez fotografię, rzeźbę, aż po sztuki wizualne takie jak film i animacja. Całość planujemy zwieńczyć koncertem (mini festiwalem) muzyki alternatywnej,na którym również zaprezentują się artyści pochodzący z Ostródy, a do tej pory niekoniecznie znani w naszym mieście.
Jednym słowem chcemy wykorzystać potencjał tkwiący w naszych mieszkańcach, zarówno tych którzy w nim mieszkają, jaki tych, którzy z niego pochodzą do ukazania społeczeństwu ostródzkiemu jak zdolnych i twórczych ma przedstawicieli.
Dla podwyższenia rangi przedsięwzięcia chcielibyśmy zaprosić również do udziału w wystawie i koncercie znane postacie z dziedziny sztuki i muzyki, będące magnesem przyciągającym widzów. Dodatkowo przewidujemy spotkania autorskie i warsztaty z wybranymi twórcami.
Całość odbywać się będzie w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz dziedzińca Centrum Użyteczności Publicznej, gdzie odbywała się pierwsza edycja naszego festiwalu.

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt pozwoli ukazać Ostródę jako bardzo płodne artystycznie miasto. Do tej pory nie zostało zorganizowane wydarzenie skupiające wszystkie dziedziny kultury w jednym miejscu,a jednocześnie prezentujące twórczość artystów pochodzących z naszego miasta. Pozwoli to na integrację mieszkańców oraz twórców kultury w sposób interaktywny. Podczas wernisażu będą oni mogli spotkać się bezpośrednio ze sobą, porozmawiać, wymienić poglądy, być może nawet nabyć lub sprzedać swoje prace. Często nie zdajemy sobie nawet sprawy, że nasz sąsiad uprawia jakąkolwiek dziedzinę sztuki. Nasz festiwal spowoduje zmianę tego stanu rzeczy i pozwoli na wzrost samoświadomości mieszkańców Ostródy. Realizacja naszego projektu spowoduje promocję twórczości lokalnych twórców sztuki, często niedocenianych, bądź zapomnianych. Dodatkowo udział gwiazd w koncercie i wystawie oraz spotkania i warsztaty z nimi spowodują możliwość nauki i obcowania mieszkańców ze sztuką alternatywną, nieobecną na co dzień w naszym mieście.
Projekt jest skierowany do zarówno do ludzi zajmujących się twórczością artystyczną, jak i mieszkańców Ostródy. Pozwoli ujawnić czasem nieodkryte talenty i wydobyć to co najlepsze ze społeczeństwa. Nie ma bowiem lepszej integracji społecznej jak poprzez kulturę.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
FESTIWAL M14STO SZTUKI

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Ostródzie reprezentowany przez Burmistrza Miasta, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24, (nr tel. 642-94-00, adres e-mail: um@um.ostroda.pl).
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się pod nr tel. 89 642 94 30; e-mail iodo@um.ostroda.pl.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
-  realizacji procesu budżetu obywatelskiego Miasta Ostróda na 2023 rok, zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 lit.c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w związku z realizacją obowiązku o którym mowa w Ustawie o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), polegającego na organizacji konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
-  Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie udzielonej zgody - art. 6 ust. 1, lit. a) RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.  Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, (którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) z obowiązującym prawem.  
4) Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt. 3 (do 31 grudnia 2022 roku), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych może wynikać także z terminów dochodzenia i przedawnienia roszczeń. Po ustaniu lub zakończeniu przetwarzania, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte.
5) Państwa dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, 
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską Ostróda przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Miejska Ostróda reprezentowana przez Burmistrza Miasta Ostróda. 
6) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
7) Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (organizacji międzynarodowych).
8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
10) Podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale ich niepodanie skutkuje nieważnością oddanego głosu lub złożonej propozycji projektu, a także nieważnością podpisu pod wnioskiem do budżetu obywatelskiego Miasta Ostróda na 2023 rok.