Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 17

17. Eko Parking na Skarpie (ul. Kolejowa)


Lokalizacja

Dolna część Skarpy przy ulicy Kolejowej, na działkach nr 330/4 i 330/5 (zgodnie z załączonym rysunkiem). Projekt jest zgodny z MPZP.

Opis projektu

Zgłaszany projekt polega na zagospodarowaniu zaniedbanego obecnie miejsca w centrum Ostródy przez wybudowane a dolnej części Skarpy przy ul. Kolejowej parkingu z płyt ażurowych wraz z drogą wjazdową, oświetleniem oraz nasadzeniami. parking będzie ogólnodostępny zarówno dla mieszkańców ulicy Kolejowej, jak i dla Ostródzian i przyjezdnych m. in. korzystających ze sklepów na ul. Czarnieckiego czy wybierających się na Bulwar nad jeziorem Drwęckim.
Na projekt składają się (ceny zaczerpnięte z Cennika miejskiego oraz posiłkowo cenników obywatelskich z innych miast):
1. stanowiska postojowe dla samochodów osobowych wyłożone płytami ażurowymi (NIE ZABETONOWANIE!) dla ok. 23 pojazdów + 2 stanowiska postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych z nawierzchni twardej ulepszonej
Koszt to ok. 25 miejsc postojowych, czyli ok. 324 m2miejsc parkingowych x 230 zł = 74 520 zł.
2. Utwardzenie wjazdu na parking od strony ulicy obok budynku Kolejowej 4 i drogi manewrowej na samym parkingu
Koszt to ok. 320 m2 x 120 zł = 38 400 zł
3. Wyznaczenie chodnika łączącego parking z chodnikiem prowadzącym na kładkę o zejściem na ulicę Czarnieckiego
Koszt to ok. 10 m2 x 250 = 2 500 zł
4. Wykonanie nasadzeń z krzewów kwitnących (np. jaśmin, bez, forsycja) oddzielających parking od strony budynków przy ulicy Kolejowej oraz od strony ulicy
koszt to ok. 29 szt. x 100 zł = 2 900 zł
5. Wykonanie łąki kwiatowej graniczącej z parkingiem od strony wzniesienia od strony Skarpy - pas o szerokości ok 2m i długości ok 25 m.
Koszt to ok. 50 m2 łąki x 40 zł = 2 000 zł
6. Zamontowanie na parkingu min. 2 lamp solarnych wraz ze słupem oświetleniowym, kosza na odpady (wskazany kosz na segregację) - 20 000 zł (lampy) +2 000 zł  = 22 000 zł
7. Dokumentacja projektowa i inne niezbędne koszty - 15 000 zł
8. Odwodnienie i koszty z uwag formalnych UM -132 580 zł.
W wyniku uwag, aby zmniejszyć kwotę całego projektu i dać szansę innym rezygnujemy z monitoringu i progu zwalniającego i części nasadzeń.
RAZEM = 289 900 zł.

Uzasadnienie realizacji projektu

Ulica Kolejowa położona w ścisłym centrum miasta jest przez cały czas, bez względu na porę dnia czy roku zastawiona samochodami. Ta piękna ulica, kiedyś Blumenstrasse (Kwiatowa) dziś nazywałaby się Autostrasse!
Z małej uliczki korzystają nie tylko jej mieszkańcy! W okolicy mieszczą się liczne sklepy, firmy i instytucje, a parkingów brakuje.
Proszę tylko pomyśleć o małej ulicy Kolejowej, przy której znajdują się:
- 45 mieszkań oraz prywatne pokoje na wynajem
- Szkoła Językowa 4 Languages
- MABK sp. z o.o.
- PKPS (wjazd do budynku)
- oraz studnia publiczna
A w najbliższym sąsiedztwie:
- Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
- liczne sklepy i firmy (od strony ul. Czarnieckiego m.in.: Apteka, Rossman, Tekstylia, traf, Ametyst, sklep obuwniczy i szewc, sklep dziecięcy, kantor, lombard, piekarnia, iSmoking, usługi np. dentysta, kosmetyczka, SK Caffe, Comfort Space Apartamenty na wynajem). Blisko stąd na nabrzeże Jez. Drwęckiego z jego atrakcjami. Turyści też szukają w pobliżu miejsca do zaparkowania!
Gdy osoby korzystające z tych sklepów, usług i instytucji w okolicy parkują na Kolejowej, mieszkańcy są zmuszeni na swoje samochody "upychać" na malutkich podwórkach kamienic, które woleliby wykorzystać pod ogródki kwiatowe, jako miejsce wspólnego spędzania czasu czy zabaw dla dzieci. Uwolnijmy więc choć trochę ulicę Kolejową od natłoku samochodów! Skorzystają na tym wszyscy!
Wykorzystajmy część terenu tzw. Skarpy, obecnie zaniedbanej i odstraszającej na ogólnodostępny parking na ok. 25 aut.
Z zachowaniem jak największej części obecnej zieleni i nowymi nasadzeniami, dzięki którym ulica Kolejowa odzyska blask. A parking będzie Eko! Jest to teren wrażliwy na zalania (spływ wody podczas gwałtownych deszczy w wyżej położonych części miasta, wnioskujemy, żeby był to parking AŻUROWY, zatrzymujący w jak największej części wody opadowe. Dla bezpieczeństwa proponujemy montaż lamp solarnych i monitoringu oraz progu spowalniającego ponieważ niewątpliwie zwiększy się ruch na ulicy.

Opis realizacji

Zawarto umowę z Wykonawcą prac. Trwają prace budowlane.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Eko Parking na Skarpie (ul. Kolejowa)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Ostródzie reprezentowany przez Burmistrza Miasta, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24, (nr tel. 642-94-00, adres e-mail: um@um.ostroda.pl).
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się pod nr tel. 89 642 94 30; e-mail iodo@um.ostroda.pl.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
-  realizacji procesu budżetu obywatelskiego Miasta Ostróda na 2023 rok, zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 lit.c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w związku z realizacją obowiązku o którym mowa w Ustawie o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), polegającego na organizacji konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
-  Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie udzielonej zgody - art. 6 ust. 1, lit. a) RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.  Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, (którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) z obowiązującym prawem.  
4) Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt. 3 (do 31 grudnia 2022 roku), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych może wynikać także z terminów dochodzenia i przedawnienia roszczeń. Po ustaniu lub zakończeniu przetwarzania, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte.
5) Państwa dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, 
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską Ostróda przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Miejska Ostróda reprezentowana przez Burmistrza Miasta Ostróda. 
6) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
7) Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (organizacji międzynarodowych).
8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
10) Podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale ich niepodanie skutkuje nieważnością oddanego głosu lub złożonej propozycji projektu, a także nieważnością podpisu pod wnioskiem do budżetu obywatelskiego Miasta Ostróda na 2023 rok.