Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 5

5. Poprawa warunków rekreacyjnych osiedla Plebiscytowego w Ostródzie w okolicy jeziora Perskiego


Lokalizacja

Działki nr 34 i 35 w Ostródzie, osiedle Plebiscytowe.

Skrócony opis

W wyniku negocjacji z Wnioskodawcą projektu zaktualizowano zakres rzeczowy do niewykorzystanej  kwoty w Budżecie Obywatelskim. Zakres projektu obejmuje: wykonanie dokumentacji technicznej, budowę wiaty drewnianej, wymianę poszycia pomostu, montaż kamery monitoringu.

Opis projektu

Przedmiotem zadania jest polepszenie warunków rekreacyjnych działek  34 i 35 w obrębie jeziora Perskiego polegająca na:

- wykonanie dokumentacji projektowej (wraz z operatem wodno-prawnym) dot. pomostu oraz wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu-szacowany koszt 20 tys zł.

- budowie wiaty drewnianej  z przebieralnią dla kąpiących o wymiarach 8m x 4m  wraz z ławkami i stołami na nawierzchni z kostki betonowej - szacowany koszt 30 tys zł.

- budowie pomostu  dla kąpiących o powierzchni do 35 m2 prosty lub w kształcie litery L- szacowany koszt 120 tys. zł.

- postawieniu  10 sztuk ławek  parkowych wraz ze śmietnikami- szacowany koszt 15 tys. zł.

- postawieniu 5 sztuk stałych leżaków plażowych- szacowany koszt 10 tys. zł

- odchwaszczenie terenu plaży nad jeziorem Perskim przy działce nr 35- obszar 25x30 m oraz odnowienie piaszczystej plaży poprzez dowiezienie piasku- szacowany koszt 10 tys. zł

- wykonanie monitoringu – 2 sztuk kamer wraz z oświetleniem z przyłączem do istniejącej sieci w okolicy placu zabaw- szacowany koszt 20 tys. zł

- umiejscowienie na terenie ubikacji typu Toi-Toi- szacowany koszt 5 tys. zł

Uzasadnienie realizacji projektu

Przedmiotem zadania jest zagospodarowanie terenu jeziora Perskiego wraz z linią brzegową w Ostródzie w obrębie działek nr 34 i 35. Na przedmiotowym terenie znajduje się między innymi boisko sportowe, boisko do siatkówki plażowej, brzozowy lasek oraz plac zabaw dla dzieci wraz ze strefą rekreacji dla seniora. Przy brzegu jeziora znajduje się plaża z niewielkim pomostem. Teren ten jest niezwykle atrakcyjny pod względem zarówno przyrodniczym jak i rekreacyjnym. Posiada duży, lecz nie w pełni wykorzystany potencjał zapewnienia wypoczynku i rekreacji mieszkańcom Ostródy, w tym mieszkańcom osiedla Plebiscytowego.
Teren ten jest mało doinwestowany i wymaga zagospodarowania przestrzeni poprzez stworzenie infrastruktury do miłego i spokojnego wypoczynku. Teren działki jest bardzo zachwaszczony. Brakuje na nim miejsc do wypoczynku w postaci wiaty  rekreacyjnej, stacjonarnych ławek oraz leżaków, śmietników czy toalety. Zarastająca plaża wymaga odchwaszczenia i nawiezienia piasku, zaś istniejący pomost wymaga gruntownego remontu wraz z przebudową.
W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z tak urokliwego miejsca oraz uniknięcia aktów wandalizmu niezbędne wydaje się wykonanie monitoringu w postaci dwóch kamer stacjonarnych wraz z oświetleniem.
Przedmiotowa inwestycja znacznie podniesie walory turystyczno-rekreacyjne osiedla poprzez poprawę estetyki oraz uatrakcyjnienie lokalizacji. Stworzy szersze możliwości wypoczynku połączonego z aktywnością ruchową.

Opis realizacji

Wybrano wykonawcę projektu.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Poprawa warunków rekreacyjnych osiedla Plebiscytowego w Ostródzie w okolicy jeziora Perskiego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Ostródzie reprezentowany przez Burmistrza Miasta, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24, (nr tel. 642-94-00, adres e-mail: um@um.ostroda.pl).
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się pod nr tel. 89 642 94 30; e-mail iodo@um.ostroda.pl.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
-  realizacji procesu budżetu obywatelskiego Miasta Ostróda na 2023 rok, zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 lit.c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w związku z realizacją obowiązku o którym mowa w Ustawie o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), polegającego na organizacji konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
-  Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie udzielonej zgody - art. 6 ust. 1, lit. a) RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.  Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, (którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) z obowiązującym prawem.  
4) Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt. 3 (do 31 grudnia 2022 roku), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych może wynikać także z terminów dochodzenia i przedawnienia roszczeń. Po ustaniu lub zakończeniu przetwarzania, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte.
5) Państwa dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, 
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską Ostróda przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Miejska Ostróda reprezentowana przez Burmistrza Miasta Ostróda. 
6) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
7) Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (organizacji międzynarodowych).
8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
10) Podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale ich niepodanie skutkuje nieważnością oddanego głosu lub złożonej propozycji projektu, a także nieważnością podpisu pod wnioskiem do budżetu obywatelskiego Miasta Ostróda na 2023 rok.