Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 7

7. WYBIEG DLA PSÓW WRAZ Z PLACEM ZABAW OSTRÓDA 2022


Lokalizacja

Działka nr 129/10 obręb 6 m. Ostróda lub sąsiednie

Opis projektu

Projekt zakłada wygospodarowanie przestrzeni przy ulicy Demokracji  (koło MPEC Ostróda) terenu w celu stworzenia wygrodzonego wybiegu dla psów wraz z placem zabaw (oba place dodatkowo rozdzielone).
Projekt obejmuje wygrodzenie terenu miejsca do swobodnego wybiegu psów wzdłuż całego terenu oraz usytuowanie kilkunastu specjalistycznych stanowisk do zabawy. Miejsce do biegania dla psów będzie dodatkowo oddzielone od przestrzeni z zabawkami płotem i furtką, aby stworzyć dwa niezależne od siebie tereny do zabaw.
Na wyposażeniu powinny znajdować się przede wszystkim liczne zabawki (projekt zakłada około 20 szt. rożnego typu) furtki, doświetlenie lampami LED solarnymi (6 szt.), dwa kosze na psie odchody, ławki, miejsca parkingowe, tablica z regulaminem oraz informacyjna. Wskazane także jest postawienie altany w celu ochrony przed intensywnym słońcem, czy deszczem.
Dodatkowo może być potrzebne uzupełnienie kruszywem drogi gruntowej dojazdowej oraz wyrównanie i rozplantowanie terenu obu części.
W zakres wchodzi także wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej wybiegu dla psów, placu zabaw dla psów, oświetlenia terenu oraz wykonania miejsc parkingowych.

Uzasadnienie realizacji projektu

Lokalizacja wybiegu dla psów na terenie działek posiadanych w zasobach UM Ostróda, z dala od zabudowań mieszkańców, na terenach cichych i posiadających duże walory rekreacyjne.
W całym mieście występują niedobory miejsc, w których mieszkańcy mogliby bezpiecznie spędzać czas ze swoimi czworonogami przy minimalnym zakłócaniu porządku mieszkańców. Dodatkowym atutem byłaby wspólna zabawa oraz integracja ludzi i zwierząt.
Obiekt byłby ogólnodostępny dla całego miasta, a po wykonaniu przebudowy I Dywizji dojazd byłby dogodny dla każdego mieszkańca miasta.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
WYBIEG DLA PSÓW WRAZ Z PLACEM ZABAW OSTRÓDA 2022

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Ostródzie reprezentowany przez Burmistrza Miasta, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24, (nr tel. 642-94-00, adres e-mail: um@um.ostroda.pl).
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się pod nr tel. 89 642 94 30; e-mail iodo@um.ostroda.pl.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
-  realizacji procesu budżetu obywatelskiego Miasta Ostróda na 2023 rok, zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 lit.c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w związku z realizacją obowiązku o którym mowa w Ustawie o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), polegającego na organizacji konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
-  Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie udzielonej zgody - art. 6 ust. 1, lit. a) RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.  Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, (którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) z obowiązującym prawem.  
4) Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt. 3 (do 31 grudnia 2022 roku), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych może wynikać także z terminów dochodzenia i przedawnienia roszczeń. Po ustaniu lub zakończeniu przetwarzania, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte.
5) Państwa dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, 
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską Ostróda przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Miejska Ostróda reprezentowana przez Burmistrza Miasta Ostróda. 
6) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
7) Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (organizacji międzynarodowych).
8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
10) Podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale ich niepodanie skutkuje nieważnością oddanego głosu lub złożonej propozycji projektu, a także nieważnością podpisu pod wnioskiem do budżetu obywatelskiego Miasta Ostróda na 2023 rok.