Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 11

11. Ostróda gra w planszówki


Lokalizacja

Sala udostępniona przez miasto. Amfiteatr, biblioteka, sala zamkowa, itp.

Opis projektu

Stworzenie przestrzeni, która umożliwiłaby rozwijanie swoich pasji. Gry planszowe - to nowoczesny i interesujący sposób na spędzenie czasu. A gdyby tak wpisać w kalendarz imprez kulturalnych miasta, cykliczne wieczory przy grach planszowych? Albo pójść krok dalej i zaproponować:
- rozgrywki w nowoczesne gry planszowe
- sesje gier RPG,
- turniej w scrabble bądź rummikuba,
- escape roomy,
- gry plenerowe Molkky
- warsztaty z malowania, projektowania figurek z wydrukiem 3D

To wszystko mogłoby się dziać przy wsparciu miasta i odpowiednim budżecie.

Uzasadnienie realizacji projektu

Celem tego projektu jest integracja mieszkańców. Projekt polegać będzie na cyklicznych cotygodniowych spotkaniach przy grach planszowych oraz organizacji imprez towarzyszących jak turnieje, sesje, gry plenerowe.
W gry planszowe mogą grać:
- dzieci z rodzicami, dziadkowie z wnukami
- koledzy z jednego podwórka
- osoby, które chcą poszerzyć grupę znajomych
- seniorzy
W Ostródzie brakuje miejsca, w którym wszyscy, mogliby się spotkać np. w piątki i wspólnie spędzić czas. Bezpłatnie udostępniano by gry planszowe, których biblioteka składałaby się z gier o różnorodnym poziomie trudności, zarówno dla najmłodszych jak i dla starszych graczy. Wspólne miejsce spotkań bez alkoholu i innych używek byłoby fajna alternatywą dla siedzenia przed telewizorem.

Szacunkowy koszt poszczególnych elementów projektu:
1. zakup gier planszowych  - grupa dziecięca (ceny gier kształtują się w przedziale od 50 do 150 zł) - 5000 zł
2. zakup gier planszowych  - grupa młodzież (ceny gier bardziej zaawansowanych od 100 do 250 zł) - 5000 zł
3. zakup gier planszowych  - grupa dorośli (ceny gier w przedziale od 100 do 300 zł) - 10000 zł
4. zakup gier planszowych  - grupa seniorów (ceny gier kształtują się w przedziale od 50 do 200 zł) - 5000 zł
5. zakup gier plenerowych  - (ceny gier kształtują się w przedziale od 120 do 400 zł) - 1000 zł
6. zakup materiałów dla sekcji malowania figurek i modelarskiej (pędzle, farby, drukarka 3D, filmamenty do drukarek) - 5000 zł
7. zakup podręczników RPG  - (ceny kształtują się w przedziale od 150 do 250 zł) - 3000 zł
8. organizacja piątkowych spotkań (kawa, herbata, na każde spotkanie ciasta, przekąski) - 49 x 100 zł = 4900 zł
9. nagrody w turniejach - 10 turniejów w ciągu roku - 10 x 250 zł = 2500 zł
10. zakup regałów do przechowywania gier w miejscu cotygodniowych spotkań - 2200 zł
11. obsługa finansowa projektu - 2500 zł
12. reklama, promocja, gadżety identyfikacyjne - 1500 zł
13. zorganizowanie obchodów Światowego Dnia Planszówek 10.10.2022 r. -  2400 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Ostróda gra w planszówki

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Ostródzie reprezentowany przez Burmistrza Miasta, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24, (nr tel. 642-94-00, adres e-mail: um@um.ostroda.pl).
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się pod nr tel. 89 642 94 30; e-mail iodo@um.ostroda.pl.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
-  realizacji procesu budżetu obywatelskiego Miasta Ostróda na 2023 rok, zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 lit.c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w związku z realizacją obowiązku o którym mowa w Ustawie o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), polegającego na organizacji konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
-  Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie udzielonej zgody - art. 6 ust. 1, lit. a) RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.  Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, (którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) z obowiązującym prawem.  
4) Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt. 3 (do 31 grudnia 2022 roku), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych może wynikać także z terminów dochodzenia i przedawnienia roszczeń. Po ustaniu lub zakończeniu przetwarzania, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte.
5) Państwa dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, 
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską Ostróda przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Miejska Ostróda reprezentowana przez Burmistrza Miasta Ostróda. 
6) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
7) Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (organizacji międzynarodowych).
8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
10) Podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale ich niepodanie skutkuje nieważnością oddanego głosu lub złożonej propozycji projektu, a także nieważnością podpisu pod wnioskiem do budżetu obywatelskiego Miasta Ostróda na 2023 rok.