Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 12

12. WYBIEG DLA PSÓW W PARKU DRWĘCKIM


Lokalizacja

Teren Parku Drwęckiego, działka 654/27 OBRĘB 1 Miasta Ostróda

Opis projektu

Miejsce w Ostródzie (takiego obecnie nie ma), w którym każdy pies będzie mógł zaspokoić potrzebę ruchu, bawić się, poznawać otoczenie i spotkać się z innymi psami. Wybieg dla psów będzie zawierał drewniane i metalowe przeszkody przeznaczone do treningu sprawnościowego i ćwiczenia posłuszeństwa, a także wiele praktycznych akcesoriów dla psów. Wybieg będzie ogrodzony w cichym i spokojnym miejscu,na terenie Parku Drwęckiego gdzie jest dużo zieleni i drzew. Teren ten będzie naturalną enklawą dla psów. Wybieg będzie zawierał: kosze i pojemniki na psie odchody, platformy, wieszaki na smycz, tory przeszkód, huśtawki dla psów. Teren wybiegu będzie ogrodzony  i oświetlony oraz odpowiednio oznakowany.
Planowany teren wybiegu będzie miał 30x40 metrów kwadratowych, na jego terenie będzie dużo naturalnych drzew. Wybieg będzie na naturalnym, lesistym podłożu.
Projekt nie generuje dodatkowych kosztów na kolejne lata budżetowe Miasta Ostróda. Będą jedynie bieżące koszty utrzymania i sprzątania terenu.

Kosztorys projektu:

-Urządzenia na wybiegu dla psów- 15 000,00
-ogrodzenie- 32 000,00
-kosze na psie odchody- 4 280,00
-oświetlenie- 4 lampy  led-4 x 5 600= 22 400
-ławka -3 sztuki x 1 100,00=3 300,00
-tablica informacyjna- 1 200,00
-dwie tablice informacyjne przy ulicy z dwóch stron dojazdu do wybiegu-2x 1 200,00= 2 400,00
-projekt – 8 000,00
-mapa do celów projektowych – 1 500,00
-prace w zakresie karczowania terenu, jego wyrównania- 25 000,00
-posianie trawy  - 5 000,00

Łączny koszt: 120 080,00

Uzasadnienie realizacji projektu

Na chwilę obecną w Ostródzie nie ma takiego miejsca, gdzie właściciele z psami mogą swobodnie ćwiczyć i biegać na ogrodzonych przestrzeniach. Proponowany teren jest naturalną częścią Parku Drwęckiego, gdzie jest cicho i spokojnie, z daleka od miejskiego zgiełku. Do miejsca wskazanej lokalizacji jest swobodny dostęp od strony Alei Lipowej i ulicy Partyzantów. Teren będzie też swobodnie dostępny dla mieszkańców całej Ostródy, a do wybiegu będzie przyjemnie spacerować się pięknymi częściami miasta.
Miejsce wpłynie istotnie na rozwój psów, ich swobodę odreagowania na świeżym powietrzu. Będzie to też świetne miejsce na spotkania towarzyskie i wymianę informacji o psim behawiorze czy np. problemach żywieniowych.
W wydzielonej części pies może swobodnie biegać bez smyczy, a właściciel może być pewien o jego bezpieczeństwo.

W tym miejscu warto wspomnieć, iż wybieg bardzo dobrze wkomponuje się w koncepcję zagospodarowania Parku Drwęckiego, gdzie obecnie jest teren  bardzo zielony i mało uczęszczany przez mieszkańców. Psy będą miały tam swobodę biegania i odpoczynku od miejskiego zgiełku.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
WYBIEG DLA PSÓW W PARKU DRWĘCKIM

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Ostródzie reprezentowany przez Burmistrza Miasta, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24, (nr tel. 642-94-00, adres e-mail: um@um.ostroda.pl).
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się pod nr tel. 89 642 94 30; e-mail iodo@um.ostroda.pl.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
-  realizacji procesu budżetu obywatelskiego Miasta Ostróda na 2023 rok, zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 lit.c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w związku z realizacją obowiązku o którym mowa w Ustawie o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), polegającego na organizacji konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
-  Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie udzielonej zgody - art. 6 ust. 1, lit. a) RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.  Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, (którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) z obowiązującym prawem.  
4) Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt. 3 (do 31 grudnia 2022 roku), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych może wynikać także z terminów dochodzenia i przedawnienia roszczeń. Po ustaniu lub zakończeniu przetwarzania, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte.
5) Państwa dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, 
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską Ostróda przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Miejska Ostróda reprezentowana przez Burmistrza Miasta Ostróda. 
6) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
7) Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (organizacji międzynarodowych).
8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
10) Podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale ich niepodanie skutkuje nieważnością oddanego głosu lub złożonej propozycji projektu, a także nieważnością podpisu pod wnioskiem do budżetu obywatelskiego Miasta Ostróda na 2023 rok.