Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 14

14. ŚWIETLICA dla dzieci i młodzieży - "Artystyczny zakątek"


Lokalizacja

Ostróda, ul. Plac Tysiąclecia P.P. 3

Opis projektu

Projekt dotyczy budowy parterowego obiektu o powierzchni ok 220 m2 w postaci sali kameralnej - świetlicy służącej do organizowania nieodpłatnych, profesjonalnych zajęć artystycznych połączonych z nieodpłatnymi zajęciami terapeutycznymi z muzykoterapią oraz z neuropsychologiem kierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 5-16 lat w Ostródzie. Celem zajęć będzie rozwój uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży oraz wspieranie ich rozwoju psychicznego poprzez oddziaływania edukacyjne i terapeutyczne podejmowane przez specjalistów z wykorzystaniem muzyki.
Obiekt będzie stanowił rozbudowę istniejącego budynku przy ul. Plac Tysiąclecia 3. Budowa powinna być umiejscowiona od ściany szczytowej, gdyż nastąpi wówczas rozszerzenie działalności artystycznej z możliwością występów artystycznych w formie kameralnej w nowej Sali – Świetlicy. Ponadto rozbudowa istniejącego budynku będzie skutkować umocnieniem konstrukcji w/w budynku, w którym odbywa się profesjonalna edukacja artystyczna dla dzieci i młodzieży.
Realizacja zajęć zostanie powierzona specjalistom z umiejętnościami wykwalifikowanych muzyków i nauczycieli edukacji i animacji muzycznej, a także dysponującym wiedzą teoretyczną i praktyczną konieczną do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia oraz zajęć z zespołami wokalnymi, instrumentalnymi i wokalno-instrumentalnymi w kierunku animacji kultury muzycznej w społeczeństwie.
Warunkiem realizacji w/w zadania są odpowiednie kwalifikacje muzyków zaangażowanych w ich wykonanie, którzy już w chwili obecnej stanowią w Ostródzie bazę do realizacji przyszłych zadań edukacyjnych.
Zadania do realizacji:
- wykonanie projektu parterowej Sali – Świetlicy
- wykonanie prac budowlanych
- wyposażenie Sali w 60 krzeseł na potrzeby prowadzenia zajęć
- realizacja zadań szczegółowych poprzez prowadzenie zajęć artystycznych oraz edukacyjno-terapeutycznych w świetlicy.
Utrzymanie obiektu oraz prowadzenie zajęć merytorycznych jest po stronie wnioskodawcy.

Uzasadnienie realizacji projektu

1. Stymulowanie rozwoju muzycznego dziecka w kierunku znajdowania indywidualnej drogi do rozumienia muzyki.
2. Zainteresowanie dzieci, młodzież oraz dorosłych mieszkańców Ostródy muzyką klasyczna i upowszechnianie polskiej i zagranicznej literatury muzycznej.
3. Stworzenie równych szans w rozwoju uzdolnień muzycznych dla dzieci i młodzieży w wieku 5-16 lat z różnych środowisk ich miejsc zamieszkania.
4. Rozwijanie kreatywności zarówno w odtwarzaniu jak i tworzeniu form artystycznych.
5. Przygotowywanie do publicznych występów estradowych, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym.
6. pomoc terapeutyczna dla dzieci i młodzieży poprzez sztukę i uczestnictwo w zajęciach z muzykoterapeutą oraz neuropsychologiem.
7. Wspomaganie rozwoju funkcjonowania psychologicznego oraz społecznego dzieci i młodzieży oraz zachęcenie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności miasta.
Formą wykonywania zadania jest realizacja muzycznych zajęć dydaktycznych w wymiarze 5 nieodpłatnych spotkań w tygodniu w formie zajęć indywidualnych i grupowych prowadzonych przez zawodowych muzyków i pedagogów w danym miesiącu realizacja projektu.
Efektem tych działań będzie realizacja 11 profesjonalnych koncertów muzyki klasycznej w formie audycji muzycznych z udziałem dzieci z w/w projektu w integracji z dziećmi czynnie grającymi na instrumentach klasycznych dla społeczności Gminy Miejskiej Ostróda.
harmonogram działań - nieodpłatne koncerty dla społeczności Gminy Miejskiej
wrzesień 2022 r. - 2 koncerty
październik 2022 r.  - 3 koncerty
listopad 2022 r. - 2 koncerty
grudzień 2022 r. - 4 koncerty

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
ŚWIETLICA dla dzieci i młodzieży - "Artystyczny zakątek"

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Ostródzie reprezentowany przez Burmistrza Miasta, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24, (nr tel. 642-94-00, adres e-mail: um@um.ostroda.pl).
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się pod nr tel. 89 642 94 30; e-mail iodo@um.ostroda.pl.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
-  realizacji procesu budżetu obywatelskiego Miasta Ostróda na 2023 rok, zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 lit.c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w związku z realizacją obowiązku o którym mowa w Ustawie o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), polegającego na organizacji konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
-  Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie udzielonej zgody - art. 6 ust. 1, lit. a) RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.  Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, (którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) z obowiązującym prawem.  
4) Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt. 3 (do 31 grudnia 2022 roku), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych może wynikać także z terminów dochodzenia i przedawnienia roszczeń. Po ustaniu lub zakończeniu przetwarzania, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte.
5) Państwa dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, 
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską Ostróda przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Miejska Ostróda reprezentowana przez Burmistrza Miasta Ostróda. 
6) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
7) Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (organizacji międzynarodowych).
8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
10) Podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale ich niepodanie skutkuje nieważnością oddanego głosu lub złożonej propozycji projektu, a także nieważnością podpisu pod wnioskiem do budżetu obywatelskiego Miasta Ostróda na 2023 rok.