Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 16

16. Plac zabaw na Osiedlu Drwęckim


Lokalizacja

Osiedle Drwęckie, od strony ulicy Parkowej, bardziej przy Orliku.

Opis projektu

Planowane jest wybudowanie placu zabaw na Osiedlu Drwęckim przy ulicy Parkowej od strony Parku Drwęckiego. Plac zabaw będzie ogrodzony i oświetlony. Na terenie placu będą następujące elementy:
- huśtawka - 2 sztuki,
-bujak - 4 sztuki,
- zestaw ze zjeżdżalnią - 1 sztuka,
- drewniany domek dla dzieci - 1 sztuka,
- zjeżdżalnia z domkiem,
- ścianka wspinaczkowa dla dzieci.

Plac zabaw będzie oznakowany, będą na nim ławki dla rodziców i pojemniki na odpady.

Kosztorys:
-huśtawka- 2 x 1 500,00= 3 000,00
-bujak -4x 1 000,00=4 000,00
-zestaw ze zjeżdżalnią- 10 000,00
-drewniany domek dla dzieci- 3 000,00
-zjeżdżalnia z domkiem- 5 000,00
-ścianka wspinaczkowa dla dzieci -3 000,00
-tablica informacyjna -800,00
-ogrodzenie 200x 150 zł =30 000,00
-lampa solarnych -6x 1500,00= 9 000,00
-kosz na śmieci 2 x 800,00=1 600,00
-ławka  4 x 1 200,00=4 800
-projekt - 8 000,00
-mapa do celów projektowych - 1 000,00
-karczowanie terenu -10 000,00
-wyrównanie terenu-   5 000,00
-wykonanie nawierzchni bezpiecznej dla dzieci- 20 000,00

Łącznie: 118 200,00

Uzasadnienie realizacji projektu

Na Osiedlu Drwęckim obecnie nie ma placu zabaw. Jedyny plac który istniał na terenie parafii został zdemontowany na życzenie właściciela terenu. Istnieje realna potrzeba stworzenia placu zabaw dla dzieci. Planujemy stworzyć go w części Parku Drwęckiego od ulicy Parkowej za boiskiem Orlik. Teren ten będzie stanowił enklawę dla dzieci i ich rodziców. Plac zabaw będzie stanowił integralną całość z usypanym już stokiem zjazdowym wykonanym społecznie przez mieszkańców. Plac zabaw będzie w projekcie przesunięty w kierunku ulicy Parkowej i orlika, niż pierwotnie zakładano w związku z projektem ulicy Aleja Lipowa

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Plac zabaw na Osiedlu Drwęckim

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Ostródzie reprezentowany przez Burmistrza Miasta, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24, (nr tel. 642-94-00, adres e-mail: um@um.ostroda.pl).
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się pod nr tel. 89 642 94 30; e-mail iodo@um.ostroda.pl.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
-  realizacji procesu budżetu obywatelskiego Miasta Ostróda na 2023 rok, zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 lit.c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w związku z realizacją obowiązku o którym mowa w Ustawie o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), polegającego na organizacji konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
-  Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie udzielonej zgody - art. 6 ust. 1, lit. a) RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.  Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, (którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) z obowiązującym prawem.  
4) Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt. 3 (do 31 grudnia 2022 roku), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych może wynikać także z terminów dochodzenia i przedawnienia roszczeń. Po ustaniu lub zakończeniu przetwarzania, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte.
5) Państwa dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, 
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską Ostróda przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Miejska Ostróda reprezentowana przez Burmistrza Miasta Ostróda. 
6) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
7) Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (organizacji międzynarodowych).
8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
10) Podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale ich niepodanie skutkuje nieważnością oddanego głosu lub złożonej propozycji projektu, a także nieważnością podpisu pod wnioskiem do budżetu obywatelskiego Miasta Ostróda na 2023 rok.