Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 18

18. Plac zabaw "EKIPA Z BAGIEN"


Lokalizacja

Działki nr 18/1 oraz 21. Wzdłuż chodnika oraz drogi rowerowej łączącej ulicę Batorego z Pionierską. Zał. nr 4

Opis projektu

Projekt "EKIPA Z BAGIEN" zakłada budowę placu zabaw wraz z siłownią miejską oraz strefą wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych w środowisku istniejącej infrastruktury roślinnej, z jej wykorzystaniem. Proponowana lokalizacja porośnięta jest w znacznej większości roślinnością wierzbową, stabilizującą wilgotność podłoża i znakomicie nadającą się do kształtowania i tworzenia elementów żywej architektury oraz małymi drzewami liściastymi i krzewami ozdobnymi. Cały teren rozsądnie i odpowiedzialnie uformowany, stworzy niezwykle przyjemną i atrakcyjną przestrzeń dla mieszkańców. Roślinność obniży temperaturę, pozwoli odetchnąć w upalne dni i schronić się przed intensywnymi promieniami słońca, a z czasem przed wiatrem i deszczem.
Do realizacji projektu niezbędne jest wykonanie następujących zadań:
1.Mapa do celów proj. 1 szt.1.000 zł  2.Dok. projektowa - projekt zagospodarowania przestrzeni placu zabaw dla dzieci wraz z siłownią i strefą wypoczynku, w oparciu o istniejące zasoby naturalne (wykorzyst. poprzez ukształtowanie istniejącej roślinności - wierzby, małe drzewa) 1 szt.10.000 zł.3.Ogrodzenie placu zabaw (wys.1.0 m)-104mb 15.600 zł.4.Wyznaczenie i budowa chodnika (alejki żwirowej) wejście od istniejącej części chodnika 10mb 850 zł.5.Utwardzenie nawierzchni pod stojaki rowerowe 4m2 1.000 zł.6. Tablica informacyjna z regulaminem 1 szt. 800 zł.7.Nawierzchnia bezpieczna trawiasta, jako miejscowe uzupełnienie istniejącej nawierzchni 50m2 - 9.750 zł 8.Nawierzchnia bezpieczna z piasku 50m2 - 2.600 zł
9. Koszenie 300m2 750 zł 10.Przesadzenie krzewów żywopłotowych (formowanie istniejącej roślinności, bez przeprowadzania zbędnych wycinek) 50 szt. - 2.500 zł.11.Plac zabaw mały (do 6 urządzeń) 1 kpl. - 50.000 zł.12.Wyposażenie siłowni miejskiej (zestaw 4 urządzeń do ćwiczeń) 1 kpl - 35.000 zł.
13. Ławka betonowo-drewniana z oparciem 7 szt. - 10.500 zł14. Stojak na rowery typu "U"5 2 szt.1.600 zł.15.Kosz na odpady 5 szt.-5.000 zł.16.Oświetlenie-lampy solarne-12.000 zł

Uzasadnienie realizacji projektu

Celem naszego projektu jest, atrakcyjne zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie placu zabaw o nazwie "Ekipa z bagien" dla małych i większych mieszkańców naszej osiedlowej społeczności. Plac zabaw zapewni odpowiednie warunki bezpiecznej i aktywnej zabawy oraz będzie pełnił funkcje integracji społecznej bez względu na wiek. Chcemy podkreślić, że w okolicy proponowanego (ul. 11 Listopada, Batorego, Pionierska, Wybickiego, M.Skłodowskiej-Curie) przez nas projektu zamieszkuje wiele młodych rodzin z dziećmi w różnym wieku.
Obecnie w naszej okolicy nie mamy takiego miejsca, w którym dzieci wspólnie z kolegami, rodzicami czy dziadkami, sąsiadami mogliby spędzić milo, przyjemnie a przede wszystkim aktywnie swój wolny czas pozostawiając laptopy, tablety i smartphony w domach. Utworzenie ogólnodostępnego, atrakcyjnego placu zabaw wraz z siłownią, pozwoliłoby na zaspokojenie potrzeb ruchu dzieci, młodzieży i dorosłych w wieku 3-100 lat poprzez spożytkowanie swojej energii na różnorodnych i atrakcyjnych urządzeniach do gier, zabaw oraz ćwiczeń ogólnorozwojowych.
W wyniku tak dobranej oferty rekreacyjnej skierowanej nie tylko do dzieci ale i dorosłych, poprawie ulegnie jakość życia naszych mieszkańców. Tym samym projekt przyczyni się do prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych, a także będzie miejscem, które uatrakcyjni estetykę okolicy (ul. 11 Listopada, Batorego, Pionierska, Wybickiego i teren targowiska miejskiego). Jednocześnie urozmaici spędzanie wolnego czasu zarówno dla ostródzian jak i osób podróżujących koleją (z racji bliskości dworca). Miejsce to będzie pełniło również rolę integracyjną środowiska lokalnego, ponieważ stanie się ośrodkiem wspólnych spotkań dzieci, rodziców i dziadków. Pozwoli na zacieśnienie więzi i powstawanie pozytywnych relacji.
Plac zabaw przyczyni się również do wzrostu atrakcyjności miasta pod względem walorów turystycznych i krajobrazowych, a przede wszystkim spełni marzenie trzech pokoleń lokalnej społeczności.

Opis realizacji

Postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ Wykonawca nie przystąpił do podpisania umowy.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Plac zabaw "EKIPA Z BAGIEN"

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Ostródzie reprezentowany przez Burmistrza Miasta, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24, (nr tel. 642-94-00, adres e-mail: um@um.ostroda.pl).
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się pod nr tel. 89 642 94 30; e-mail iodo@um.ostroda.pl.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
-  realizacji procesu budżetu obywatelskiego Miasta Ostróda na 2023 rok, zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 lit.c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w związku z realizacją obowiązku o którym mowa w Ustawie o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), polegającego na organizacji konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
-  Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie udzielonej zgody - art. 6 ust. 1, lit. a) RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.  Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, (którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) z obowiązującym prawem.  
4) Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt. 3 (do 31 grudnia 2022 roku), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych może wynikać także z terminów dochodzenia i przedawnienia roszczeń. Po ustaniu lub zakończeniu przetwarzania, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte.
5) Państwa dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, 
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską Ostróda przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Miejska Ostróda reprezentowana przez Burmistrza Miasta Ostróda. 
6) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
7) Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (organizacji międzynarodowych).
8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
10) Podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale ich niepodanie skutkuje nieważnością oddanego głosu lub złożonej propozycji projektu, a także nieważnością podpisu pod wnioskiem do budżetu obywatelskiego Miasta Ostróda na 2023 rok.