Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 19

19. Modernizacja, rewitalizacja obejść przy ul. Grunwaldzkiej 20, 22, 24 i 22A


Lokalizacja

Ul. Grunwaldzka 22A, ul. Grunwaldzka 20-24

Opis projektu

Ul. Grunwaldzka 20-22-24
1. Wykonanie nowej opaski od strony ulicy (obecnie zniszczona) - 13 700,00
2. Wymiana gleby pod obsadzenia żywopłotu (głębokość 50 cm) 90m x 30zł/m = 2 700,00
3. Sadzenie krzewów żywopłotowych + podłoże, nawóz przy ul. Grunwaldzkiej 20-24, 100 szt. x 70 zł = 7 000,00
4. Przygotowanie terenu pod obsadzenia bylinami (wymiana gleby - głębokość 30 cm) 50m2 x 25zł/m2 = 1 250,00
5. Sadzenie dużych krzewów wokół śmietnika + podłoże, nawóz 30 szt. = 2 100,00
6. Żywopłot (ul. Grunwaldzka 24) od strony podwórka na długości 58 m (60 szt. żywopłotu np. tuje) 4 200,00.
Ul. grunwaldzka 22 A
1. Załatanie dziury w drodze osiedlowej dł. 11m, szer. 3m (33m2) x 120 zł/m2 - 3 960,00
2. Wykonanie drenażu, utwardzenie drogi i uzupełnienie asfaltobetonem (dł. 11m., szer. 3 m) 33m2 - 50 000,00
3. Wyrównanie terenu destruktem pomiędzy blokami 22A a 22-24 dług. 49 m., szer. 8 m - 10 000,00
4. Kosz na psie odchody 500,00
5. Wymiana gleby pod obsadzenia bylinami  dł. 70m, szer. 1 m 25zł/m2 - 1 750,00
6. Wymiana gleby pod obsadzenia żywopłotu (głębokość 50 cm) 72m, 30zł./m2 - 2 160,00 zł
7. Sadzenie krzewów żywopłotowych + podłoże, nawóz 72m x 70 zł./m2 - 5 040,00
8. Sadzenie dużych krzewów wokół śmietnika + podłoże, nawóz 70 zł./ szt. obwód 19 m (30 szt.) - 2 100,00
9. Wykonanie łąki kwietnej jednorocznej - 40zł./m2 dł.70m szer. 1m - 2 800,00.
RAZEM: 109 260,00

Uzasadnienie realizacji projektu

W związku z tym, że wszystko się zużywa, nam mieszkańcom bardzo zależny na uporządkowaniu obejść. Żywopłot przy ul. Grunwaldzkiej 22A był sadzony na początku lat 70-tych. Jest zniszczony.
Obecnie przy opadach są głębokie kałuże, należałoby utwardzić teren. Przy budynku 22A na odcinku 11m znajduje się duże wgłębienie, w którym przy opadach zbiera się woda, a przejeżdżające samochody ten dół pogłębiają. Należy zasypać, wykonać drenaż i utwardzić ten odcinek. Przy bloku 24 (od podwórka) dobrze byłoby posadzić ok. 60 szt. np. Tuji.
Niezbędny jest jeden kosz na psie odchody.
Zrealizowanie tego projektu na pewno wpłynie pozytywnie na społeczność naszego miasta, zintegruje społeczność naszego osiedla.
Udało się zmobilizować kilka osób chętnych do utrzymania na odpowiednim poziomie zieleni (stąd projekt o nasadzeniach).
Zależy nam na estetyce naszego miejsca zamieszkania.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Modernizacja, rewitalizacja obejść przy ul. Grunwaldzkiej 20, 22, 24 i 22A

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Ostródzie reprezentowany przez Burmistrza Miasta, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24, (nr tel. 642-94-00, adres e-mail: um@um.ostroda.pl).
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się pod nr tel. 89 642 94 30; e-mail iodo@um.ostroda.pl.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
-  realizacji procesu budżetu obywatelskiego Miasta Ostróda na 2023 rok, zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 lit.c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w związku z realizacją obowiązku o którym mowa w Ustawie o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), polegającego na organizacji konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
-  Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie udzielonej zgody - art. 6 ust. 1, lit. a) RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.  Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, (którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) z obowiązującym prawem.  
4) Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt. 3 (do 31 grudnia 2022 roku), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych może wynikać także z terminów dochodzenia i przedawnienia roszczeń. Po ustaniu lub zakończeniu przetwarzania, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte.
5) Państwa dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, 
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską Ostróda przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Miejska Ostróda reprezentowana przez Burmistrza Miasta Ostróda. 
6) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
7) Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (organizacji międzynarodowych).
8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
10) Podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale ich niepodanie skutkuje nieważnością oddanego głosu lub złożonej propozycji projektu, a także nieważnością podpisu pod wnioskiem do budżetu obywatelskiego Miasta Ostróda na 2023 rok.