Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 4

4. Pomoc kotom niesiemy - kastrujemy


Lokalizacja

Do programu mogłyby być zgłaszane koty bytujące na terenie Ostródy. Kastracja odbywałaby się w wybranej przez Urząd Miasta lecznicy. Po zabiegu istnieje konieczność przechowania kotów, np. w gabinecie weterynaryjnym, gdzie przeprowadzany był zabieg.

Szacunkowy koszt projektu: 55,050 zł
Kastracja - 14.500 zł (kwota jak przy Programie opieki nad zwierzętami)
Przechowywanie kotów : ok. 36.300zł
Odrobaczanie: 2.000 zł.
Zakup klatek "łapek": łącznie 2.250 zł (5 klatek zwykłych - 5 x 250 zł, 1 klatka typu trap drop - 1.000 zł).

Skrócony opis

Kastracja kotów wolno żyjących to jedyne skuteczne działanie, które ogranicza bezdomność kotów. To inwestycja, która zwraca się już po wykonaniu. Koty wolno żyjące to nasi bracia mniejsi, którym jesteśmy zobowiązani dać opiekę i dbać o ich dobrostan.

Opis projektu

Cel projektu:
1. przeprowadzenie zabiegów kastracji kotek i kocurów z terenu miasta Ostródy. Koty byłyby dostarczane do wyznaczonej lecznicy przez opiekunów społecznych po wcześniejszym umówieniu;
2. zapewnienie miejsca przechowania kota po zabiegu. Po przeprowadzonym zabiegu kastracji kot nie może wrócić od razu w miejsce bytowania. Musi przejść rekonwalescencję - w przypadku kocura ok. 2-3 dni, w przypadku kotki 7-10 dni (do weryfikacji przez lekarza weterynarii). W związku z faktem, iż schronisko dla zwierząt nie jest dostosowane  do opieki nad kotami wolnożyjącym w okresie rekonwalescencji (dostosowanie schroniska to koszt ok. 100 000,00 zł.) proponuje się, aby rekonwalescencja po zabiegu kastracji odbywała się u lekarza weterynarza, który będzie wykonywał przedmiotowy zabieg. W takim przypadku koszt (przy założeniu, że kastracją zostanie objęta podobna ilość kotów co w poprzednim roku, ok. 110 szt.) kastracji, rekonwalescencji i odrobaczania 110 kotów wynosi ok. 36 300,00 zł. Po zabiegu kot powinien mieć nacięte ucho. Wtedy opiekun społeczny kota wie, że kot został wykastrowany (nie ma konieczności zawożenia go do weterynarza w celu sprawdzenia czy jest wykastrowany czy nie). Po wymaganym okresie rekonwalescencji opiekun społeczny byłby zobowiązany do odebrania kota i wypuszczenia go w miejsce bytowania.
Opcjonalne zadania:
3. odrobaczanie kotów;
4. zakup 6 klatek "łapek" (w tym jedną elektroniczną typy drop trap) z możliwością wypożyczenia dla osób, które chcą wyłapać koty do kastracji. Obecnie osoby te nie mają do tego celu odpowiednich narzędzi. Łapanie kotów w ręce może skończyć się dotkliwymi pogryzieniami lub podrapaniem. Takie klatki "łapki: pozwalają na bezpieczne złapanie kota. Wypożyczenie mogłoby się odbywać za kaucją, na określony, krótki czas, w ramach zadań Schroniska Miejskiego.

Uzasadnienie realizacji projektu

W roku 2021 budżet przewidziany przez Urząd Miasta na program zwalczania bezdomności wyczerpał się już we wrześniu. Potrzeby były jednak dużo większe. Osoby, którym los kotów żyjących na terenie Ostródy nie jest obojętny, nie miały często możliwości działania - zarówno od strony logistycznej jak i finansowej.

Zapewnienie finansowania zabiegów kastracji, miejsca przechowywania oraz dodatkowo odpowiedniego oznakowania kotów pozwoli Urzędowi Miasta wywiązać się z realnego działania na rzecz ograniczenia populacji kotów wolno żyjących. Biorąc pod uwagę wykorzystanie budżetu przeznaczonego na program opieki nad zwierzętami oraz realne potrzeby w tym zakresie, można zauważyć, że budżet przeznaczony na kastrację jest niedoszacowany. Mimo uwag zgłaszanych przy opiniowaniu programu wysokość środków na kastrację nie została zwiększona. W sytuacji gdy jest nadpopulacja zwierząt bezdomnych na miasto spada obowiązek ich utrzymania -  czy to w Schronisku czy przez zapewnienie warunków, karmy i leczenia kotów wolno żyjących. Skoro nie udało się zwiększyć budżetu w ramach programu, który proponuje Urząd Miasta to my jako mieszkańcy chcemy aby taki budżet powstał w ramach Budżetu Obywatelskiego. Widzimy jakie są realne potrzeby grupy osób wrażliwych na los zwierząt, w tym przypadku kotów. Opieka nad kotami wolno żyjącymi jest trudnym zajęciem i właściwie w całości odbywa się rękami opiekunów społecznych, którzy mają bardzo małe wsparcie w zakresie tych działań. Niejednokrotnie wywalczone z trudem miejsce dokarmiania kotów (często administracja, sąsiedzi są przeciwni dokarmianiu) jest niszczone przez wandali. Karmiciel nie ma gdzie ani czym karmić kotów, z uwagi na fakt iż z Urzędu Miasta nie otrzymuje wystarczającej ilości karmy. Konieczne jest zatem znaczące ograniczenie populacji kotów, a to można osiągnąć tylko i wyłącznie poprzez kastrację.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Pomoc kotom niesiemy - kastrujemy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Ostródzie reprezentowany przez Burmistrza Miasta, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24, (nr tel. 642-94-00, adres e-mail: um@um.ostroda.pl).
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się pod nr tel. 89 642 94 30; e-mail iodo@um.ostroda.pl.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
-  realizacji procesu budżetu obywatelskiego Miasta Ostróda na 2023 rok, zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 lit.c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w związku z realizacją obowiązku o którym mowa w Ustawie o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), polegającego na organizacji konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
-  Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie udzielonej zgody - art. 6 ust. 1, lit. a) RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.  Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, (którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) z obowiązującym prawem.  
4) Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt. 3 (do 31 grudnia 2022 roku), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych może wynikać także z terminów dochodzenia i przedawnienia roszczeń. Po ustaniu lub zakończeniu przetwarzania, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte.
5) Państwa dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, 
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską Ostróda przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Miejska Ostróda reprezentowana przez Burmistrza Miasta Ostróda. 
6) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
7) Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (organizacji międzynarodowych).
8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
10) Podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale ich niepodanie skutkuje nieważnością oddanego głosu lub złożonej propozycji projektu, a także nieważnością podpisu pod wnioskiem do budżetu obywatelskiego Miasta Ostróda na 2023 rok.