Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 6

6. Festiwal Szantowy "SZKUTNIA DŹWIĘKÓW"


Lokalizacja

1. Molo w Ostródzie
2. Park na przeciwko Urzędu Miasta, przy restauracji Lalo

Skrócony opis

Projekt zakłada organizację dwudniowego Festiwalu Szantowego "Szkutnia Dźwięków". Pierwszy dzień to ogólnopolski przegląd konkursowy dla młodych zespołów szantowych. Dzień drugi to występ plejady gwiazd polskiej sceny szantowej.

Opis projektu

Projekt to dwa dni z muzyką żeglarską w Ostródzie. Pierwszy dzień to organizacja ogólnopolskiego przeglądu piosenki żeglarskiej dla młodych zespołów z całej Polski. Jego organizację przewidujemy w tym samym dniu co przyszłoroczne Dni Morza w Ostródzie co uatrakcyjni tę jakże znaną i lubianą imprezę w Ostródzie. Dzień pierwszy odbędzie się na molo w Ostródzie. Dla najlepszych zespołów przewidujemy nagrody finansowe i statuetki (koszt 4000 zł nagrody). Zwycięzca konkursu wystąpi w drugim dniu festiwalu u boku gwiazd. Dzień pierwszy zakończy występ zaproszonej gwiazdy (koszt 5000 zł - wynagrodzenie zespołu) Dzień drugi planujemy na połowę lipca. Będzie to występ plejady gwiazd polskiej muzyki szantowej. Organizacja tego koncertu wymaga wynajęcia sceny i techniki scenicznej (koszt 10 000 zł) - scena stanie w parku przed Urzędem Miasta, wynajem ochrony (koszt 1000 zł) oraz wynagrodzenia dla artystów (35 000 zł). Organizacja takiego festiwalu wymaga również sporej promocji (koszt 6000 zł - plakaty, ulotki, banery itp.) Udział w imprezeie dla mieszkańców Ostródy będzie darmowy!

Uzasadnienie realizacji projektu

Nasza propozycja ma za zadanie wzbogacić ofertę kulturalną miasta oraz wpisuje się w strategie miasta Ostródy jako miasta turystycznego. Niewątpliwie organizacja tego projektu może zachęcić spore grono osób do odwiedzenia naszego miasta. Popularyzacja tego rodzaju muzyki szczególnie na naszym terenie ma za zadanie poszerzenie horyzontów publiczności  (kształtowanie gustów) oraz pozytywnie wpłynie na integracje różnych pokoleń mieszkanców. To także kultywowanie tradycji żeglarskich miasta i mieszkańców Ostródy. Festiwal szantowy to także fantastyczna zabawa dla każdego bez względu na wiek! Udział w festiwalu dla mieszkańców i turystów będzie całkowicie bezpłatny.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Festiwal Szantowy "SZKUTNIA DŹWIĘKÓW"

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Ostródzie reprezentowany przez Burmistrza Miasta, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24, (nr tel. 642-94-00, adres e-mail: um@um.ostroda.pl).
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się pod nr tel. 89 642 94 30; e-mail iodo@um.ostroda.pl.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
-  realizacji procesu budżetu obywatelskiego Miasta Ostróda na 2023 rok, zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 lit.c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w związku z realizacją obowiązku o którym mowa w Ustawie o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), polegającego na organizacji konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
-  Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie udzielonej zgody - art. 6 ust. 1, lit. a) RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.  Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, (którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) z obowiązującym prawem.  
4) Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt. 3 (do 31 grudnia 2022 roku), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych może wynikać także z terminów dochodzenia i przedawnienia roszczeń. Po ustaniu lub zakończeniu przetwarzania, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte.
5) Państwa dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, 
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską Ostróda przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Miejska Ostróda reprezentowana przez Burmistrza Miasta Ostróda. 
6) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
7) Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (organizacji międzynarodowych).
8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
10) Podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale ich niepodanie skutkuje nieważnością oddanego głosu lub złożonej propozycji projektu, a także nieważnością podpisu pod wnioskiem do budżetu obywatelskiego Miasta Ostróda na 2023 rok.