Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 7

7. Plac zabaw i monitoring na Osiedle Drwęckim w Ostródzie


Lokalizacja

Inwestycje będą wykonane na terenie Osiedla Drwęckiego. Kamery planuje się zamontować w punktach wskazanych w opisie projektu. Plac zabaw planowany jest za obecnym boiskiem orlik.

Skrócony opis

Projekt polega na:
-wybudowanie placu zabaw na Osiedlu Drwęckim przy ulicy Parkowej wraz z siecią monitoringu

Opis projektu

Projekt polega na :
I. wprowadzenia monitoringu na Osiedlu Drwęckim. Na chwilę obecną nie ma  kamer. Inwestycja polega na zamontowaniu 5  kamer  w miejscach najbardziej narażonych na wypadki i kolizje drogowe oraz na skrzyżowaniach. System kamer byłby wpięty w miejski monitoring.
Kamery planuję się zamontować w następujących miejscach (jak w załączniku):
1. 3 Maja / Szosa Elbląska ( za mostem)
2. 3 Maja/ Turystyczna
3. Szosa Elbląska/ Partyzantów
4.Szosa Elbląska/ Mrongowiusza
5. Parkowa, teren koło Orlika
Przy takiej liczbie kamer planuje się także zamontowanie nadajnika, który umożliwi swobodny przekaz wizji do sieci monitoringu miejskiego. Każda z kamer będzie posiadała akumulator aby była na bieżąco ładowana, a siła przekazu była odpowiednia. Planuje się także postawienie na Osiedlu Drwęckim masztu celem sprawnego przesyły obrazu  z kamer.
II. Planowane jest wybudowanie placu zabaw na Osiedlu Drwęckim przy ulicy Parkowej od strony Parku Drwęckiego. Plac zabaw będzie ogrodzony i oświetlony. Na terenie placu będą następujące elementów: huśtawka, bujak, zjeżdżalnia z domkiem.  W okolicach placu zabaw będzie także zamontowany nadajnik monitoringu miejskiego, który będzie skorelowany z monitoringiem miejskim.

Uzasadnienie realizacji projektu

Osiedle Drwęckie nie posiada aktywnych kamer celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.  Jest dość sporo kradzieży, a także kolizji na terenie Osiedla. Dzięki inwestycji monitoringu na Osiedlu Drwęckim będzie pełen monitoring na wjeździe do Ostródy od strony Gdańska. Monitoring będzie wpięty do monitoringu miejskiego i będzie stanowił jego integralną całość.
Drugim  elementem projektu budżetu obywatelskiego  jest wybudowanie placu zabaw dla dzieci, którego obecnie na Osiedlu nie ma. Jedyny plac który istniał na terenie parafii został zdemontowany na życzenie właściciela terenu oraz ze względu na bardzo zły stan techniczny infrastruktury.  Istnieje realna potrzeba stworzenia placu zabaw dla dzieci na tymże Osiedli. Planujemy stworzyć go w części Parku Drwęckiego od ulicy Parkowej za boiskiem Orlik. Teren ten będzie stanowił enklawę dla dzieci i ich rodziców. Plac zabaw będzie stanowił integralną całość z usypanym już stokiem zjazdowym wykonanym społecznie.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Plac zabaw i monitoring na Osiedle Drwęckim w Ostródzie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Ostródzie reprezentowany przez Burmistrza Miasta, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24, (nr tel. 642-94-00, adres e-mail: um@um.ostroda.pl).
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się pod nr tel. 89 642 94 30; e-mail iodo@um.ostroda.pl.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
-  realizacji procesu budżetu obywatelskiego Miasta Ostróda na 2023 rok, zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 lit.c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w związku z realizacją obowiązku o którym mowa w Ustawie o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), polegającego na organizacji konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
-  Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie udzielonej zgody - art. 6 ust. 1, lit. a) RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.  Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, (którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) z obowiązującym prawem.  
4) Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt. 3 (do 31 grudnia 2022 roku), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych może wynikać także z terminów dochodzenia i przedawnienia roszczeń. Po ustaniu lub zakończeniu przetwarzania, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte.
5) Państwa dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, 
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską Ostróda przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Miejska Ostróda reprezentowana przez Burmistrza Miasta Ostróda. 
6) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
7) Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (organizacji międzynarodowych).
8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
10) Podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale ich niepodanie skutkuje nieważnością oddanego głosu lub złożonej propozycji projektu, a także nieważnością podpisu pod wnioskiem do budżetu obywatelskiego Miasta Ostróda na 2023 rok.