Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Szczegóły projektu

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem.


Lokalizacja

Od skrzyżowania DK. Nr 15 z DK. nr 16 do granicy miasta Ostróda wzdłuż ulicy 11-go Listopada.

Skrócony opis

Budowa chodnika wzdłuż ul. 11 Listopada od skrzyżowania DK 15 z DK 16 pozwoli na bezpieczne dotarcie do domu żyjącym tutaj mieszkańcom oraz pracownikom zatrudnionym w zakładach pracy mieszczących się na trasie chodnika. Jest to 10 firm, w których zatrudnienie znajduje ok.1000 osób, są to: MODEL-ART, NIKE, BALTIC COMPOSITES, KART- STAL, HYDRAULIKA, COBO NAUTIC, WĘGIELEK, STALZŁOM, NAFTOMAX, DR HONN

Opis projektu

1. Utwardzenie terenu na całej długości chodnika ścieżki rowerowej.
2. Ułożenie kabla do zasilenia oświetlenia na całej długości chodnika / ścieżki rowerowej.
3. Ustawienie Lamp i podłączenie lamp na całej długości chodnika / ścieżki rowerowej.
4. Ułożenie asfaltu lub kostki polbruk niefrezowanej  na całej długości chodnika /  ścieżki rowerowej.

Uzasadnienie realizacji projektu

Budowa chodnika / ścieżki rowerowej od Krzyżówki drogi krajowej nr 15 z drogą krajową nr 16 wzdłuż ulicy 11-go Listopada do granicy miasta pozwoli na bezpieczne dotarcie do szkół dzieciom uczącym się w Ostródzie. Zapewni też bezpieczne poruszanie się mieszkańcom miasta zatrudnionym w zakładach pracy mieszczących się na trasie przyszłego chodnika / ścieżki rowerowej. Wzdłuż wskazanego odcinka ul. 11-go Listopada znajduje się 10 firm, w których zatrudnienie znajduje ok.1000 osób, są to: MODEL- ART., NIKE, BALTIC COMPOSITES, KART- STAL, HYDRAULIKA SIŁOWA, COBO   NAUTIC, WĘGIELEK, STALZŁOM, NAFTOMAX, DR HONN. Realizacja tego projektu w największym stopniu wpłynie na bezpieczeństwo dorosłych jak i dzieci, poruszających się ul. 11 Listopada  od skrzyżowania drogi krajowej nr 15 z drogą krajową nr 16 do granicy miasta.
Na pewno część pracowników dojeżdżających do pracy samochodami do firm znajdujących się w ciągu ulicy 11-go Listopada od skrzyżowania drogi krajowej nr 15 z drogą krajową nr 16 od chwili wybudowania powstałego chodnika / ścieżki rowerowej zacznie chodzić pieszo lub jeździć rowerami. Wpłynie to na obniżenie emisji CO2 do atmosfery.
Dzięki realizacji tego projektu zwiększy się także przepustowość w granicach miasta. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że od strony wjazdu z Iławy do Ostródy zmniejszy się bardzo długi „korek” pojawiający się codziennie w godzinach porannych i popołudniowych.
Proszę zwrócić uwagę także na to, że chodnik ten będzie przedłużeniem chodnika od ul. Stefana Jaracza, co pozwoli mieszkańcom tego osiedla jak i całego miasta na bezpieczne spacery do pobliskiego pięknego lasu.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Ostródzie reprezentowany przez Burmistrza Miasta, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24, (nr tel. 642-94-00, adres e-mail: um@um.ostroda.pl).
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się pod nr tel. 89 642 94 30; e-mail iodo@um.ostroda.pl.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
-  realizacji procesu budżetu obywatelskiego Miasta Ostróda na 2023 rok, zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 lit.c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w związku z realizacją obowiązku o którym mowa w Ustawie o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), polegającego na organizacji konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
-  Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie udzielonej zgody - art. 6 ust. 1, lit. a) RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.  Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, (którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) z obowiązującym prawem.  
4) Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt. 3 (do 31 grudnia 2022 roku), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych może wynikać także z terminów dochodzenia i przedawnienia roszczeń. Po ustaniu lub zakończeniu przetwarzania, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte.
5) Państwa dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, 
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską Ostróda przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Miejska Ostróda reprezentowana przez Burmistrza Miasta Ostróda. 
6) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
7) Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (organizacji międzynarodowych).
8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
10) Podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale ich niepodanie skutkuje nieważnością oddanego głosu lub złożonej propozycji projektu, a także nieważnością podpisu pod wnioskiem do budżetu obywatelskiego Miasta Ostróda na 2023 rok.