Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 9

9. Zaczarowany różany ogród na skarpie - Przywracamy zapomniany (zagubiony) blask


Lokalizacja

Wniosek obejmujący  propozycję zagospodarowania, uporządkowania i zazielenienia środkowego podestu, środkowej części oraz zachodniej część Skarpy przy ulicy Kolejowej, wraz z wejściem i schodami od wschodniej pierzei ulicy Czarnieckiego, na działkach nr 330/4 i 330/5 (zgodnie z załączonym rysunkiem). obręb Ostróda, nr obrębu 0009. Powierzchnia działki 1480.5 m2 0.15[ha]
Projekt jest zgodny z MPZP

Skrócony opis

Stworzenie baśniowego ogrodu różanego, przywrócenie historycznej tkanki-atrakcja turystyczna . Wytyczenie ścieżek spacerowych, nasadzenia krzewów róż, drzew. Kwietne pergole niczym portale otwierające kolejne przestrzenie ogrodu. Dróżka historyczno-edukacyjna z tablicami, kolumnowa okrągłą altana. Bajkowy charakter- wszystko historyzująco wystylizowane, schody, ławki drewniane, latarnie,śmietniki.

Opis projektu

Projekt zagospodarowania zdewastowanej Skarpy  w centrum Ostródy (jej środkowej i zachodniej  części) na  ogród różany. Przed II WŚ znajdował się tu ogród hotelu ,,DU NORD’’  z tarasem widokowym na zatokę J. Drwęckiego oraz muszlą koncertową. Mieszkańcy zabiegają o odtworzenie potencjału  tego terenu dla Ostródzian  i turystów. Projekt zachowuje charakter przestrzeni i nawiązuje do historycznej funkcji ogrodu. Propozycja obejmuje:
1.Reprezentacyjne wejścia do ogrodu, - naprawę schodów na środkowy taras Skarpy, prowadzących z pierzei ul. Czernieckiego, usytuowanych między sklepem  Rossmann a
plebanią kościoła NPNMP, z wykonaniem nowej okładziny na stopniach imitującej
kamień, podstopnie wykonane z kolorowych kafli w typie marokańskim (lub mrozoodporny
gres betonowy imitujący kolorowe wzory) z pergolą na szerokość schodów  
Koszt: 24 600 zł
2 Usunięcie posadzek z asfaltu i betonu, fragment do schodów wejściowych, usunięcie zapadniętej  betonowej płyty i zasypanie dziury
10m3
Koszt: 3 444 zł
3 Wyznaczenie ścieżek spacerowych, ekologicznych,  przepuszczalnych, z grubego żwiru,
zabezpieczonego przed rozchodzeniem się kruszywa poprzez zastosowanie geosiatki.
Koszt:16 040 zł
4. Oświetlenie terenu- 2 latarnie w typ parkowy, monitoring miejski min.2 kamery, 4 kosze -parkowe na odpady, wzdłuż alejek idących od pierzei ulicy
Czarnieckiego, Skarpą w kierunku budynku Kolejowej 4,
  Koszt:46 740 zł.
5. Mała architektura nawiązująca do historycznego ogrodu- m.in okrągła  altana z betonowych
kolumn. Do spoczynku będą służyć ławki 12x  metalowo - drewniane -  historyzująco stylizowane.
Ścieżka historyczno-edukacyjna z 4x tablicami, 2x drewniane pergole
Koszt: 135 300 zł
6. Dokumentacja projektowa. koszt: 24 600 zł
7.Wykonanie nasadzeń z krzewów, drzew ozdobnych, owocowych z wymianą gleby
(np. jarzębina, rajskie jabłuszka, wierzba płacząca/ japońska), bylin, sadzenie
cebul kwiatowych.
Koszt 32 500 zł
8.Rampa dla Os. niepełnosprawnych
Koszt: 16 113 zł
RAZEM: 299 337 zł.

Uzasadnienie realizacji projektu

Teren ,,Skarpy” przed wojną  słynny ogród Hotelu Północnego, miejsce koncertów, imprez kulturalnych, posiłków na tarasie widokowym, skarpa o ciekawie piętrzącej się rzeźbie terenu. Dziś zrujnowana, bez śladu dawnej infrastruktury, dziko porośnięte chaszczami miejsce, do niedawna zamieszkiwane przez grupy bezdomnych, miejsce nocnych libacji z używkami, brak oświetlenia, duża przestrzeń, liczne przysłony z drzew, pogłębiają problem patologicznych zachowań, w efekcie w 2016 roku zginął tam tragicznie 17-letni chłopak. Teren usytuowany jest w samym centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie ważnych obiektów i atrakcji turystycznych. Obecnie wyłączony z przestrzeni miejskiej, obniża on atrakcyjność sąsiadujących lokali usługowych i przedsiębiorczości okolicy. Zagospodarowanie terenu według naszej propozycji będzie nowością w Ostródzie, zwiększy bezpieczeństwo, doprowadzi do humanizacji tego terenu, zachowa charakter błękitno-zielonej przestrzeni o funkcji  ogrodowo-parkowej. Na najwyższej części powstanie przestrzeń do prowadzenia warsztatów, zajęć, funkcja dydaktyczna - ścieżka historyczna, miejsce żywych lekcji historii, organizacji imprez plenerowych np. ślubów cywilnych. Odtworzony by został przedwojenny charakter, wykonane nowe nasadzenia drzew i krzewów w miejscach gdzie ich brakuje np. po nieistniejącym pawilonie baru z okresu PRL, nasadzenia zwiększą bioróżnorodność, będą naturalnym pokarmem dla ptaków i owadów, zwiększą zacienienie skarpy, będą pomagały walczyć z przegrzewaniem się miasta, absorbowały co2, zazielenienie wpłynie pozytywnie na odbiór okolicy, na nastrój mieszkańców i turystów, a co za tym idzie i zdrowia. Miejsce to stanie się  kolejna atrakcją turystyczną,  Będzie odwiedzane przez turystów, przewodników, wycieczki szkolne, członków pobliskich wspólnot religijnych, a  widoki i  malowniczy charakter przyciągną mieszkańców, tworząc nowe miejsce spotkań lokalnych  społeczności np. emerytów, randkujących par, grup znajomych organizujących pikniki itp.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zaczarowany różany ogród na skarpie - Przywracamy zapomniany (zagubiony) blask

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Ostródzie reprezentowany przez Burmistrza Miasta, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24, (nr tel. 642-94-00, adres e-mail: um@um.ostroda.pl).
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się pod nr tel. 89 642 94 30; e-mail iodo@um.ostroda.pl.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
-  realizacji procesu budżetu obywatelskiego Miasta Ostróda na 2023 rok, zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 lit.c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w związku z realizacją obowiązku o którym mowa w Ustawie o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), polegającego na organizacji konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
-  Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie udzielonej zgody - art. 6 ust. 1, lit. a) RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.  Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, (którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) z obowiązującym prawem.  
4) Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt. 3 (do 31 grudnia 2022 roku), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych może wynikać także z terminów dochodzenia i przedawnienia roszczeń. Po ustaniu lub zakończeniu przetwarzania, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte.
5) Państwa dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, 
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską Ostróda przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Miejska Ostróda reprezentowana przez Burmistrza Miasta Ostróda. 
6) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
7) Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (organizacji międzynarodowych).
8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
10) Podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale ich niepodanie skutkuje nieważnością oddanego głosu lub złożonej propozycji projektu, a także nieważnością podpisu pod wnioskiem do budżetu obywatelskiego Miasta Ostróda na 2023 rok.