Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 10

10. Plac Tysiąclecia OdNowa!


Lokalizacja

Wniosek obejmujący nową propozycję zagospodarowania i zazielenienia zachodniej części Placu Tysiąclecia (historyczny Alter Markt), nr działki 23/17, obręb Ostróda, nr obrębu 6. Powierzchnia działki (ha) 0,0868.
Działka jest objęta MPZ, teren oznaczony symbolem S4US8 - Usługi nieuciążliwe (Uchwała Nr XLV/293/98 z dnia 1998-03-25 w sprawie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia Ostródy Publikacja: Dz. Urz. Województwa Olsztyńskiego nr 9 z 1998-04-30, poz. 119

Skrócony opis

Projekt Plac Tysiąclecia OdNowa! jest propozycją ożywienia i zagospodarowania najstarszego placu miejskiego-dawnego Alter Markt (przy Inf. Turyst.). Główne założenia: usunąć część bruku, posadzić drzewa (lipy), kwiaty, krzewy ozdobne, zaaranżować mały ogród deszczowy, ustawić 9 ławek z pergolami, 2 stragany, 4 boksy wystawowe, zlikwidować 4 miejsca parking., oddzielić Plac od ulicy żywopłotem.

Opis projektu

Mieszkańcy Placu Tysiąclecia występują do Budżetu Obywatelskiego Ostródy z propozycją ożywienia i zagospodarowania części najstarszego placu miejskiego - dawnego Alter Markt - przestrzeni zawartej między frontową pierzeją ul. Zamkowej a frontową elewacją budynku wzniesionego w miejscu przedwojennego ratusza.
Przyjęto koncepcję zaaranżowania tej przestrzeni w formule użytkowo-rekreacyjnej z wątkami historycznymi. Punktem wyjścia będzie nawiązanie do historycznej rynkowej/handlowej funkcji placu staromiejskiego. Stąd propozycja, by:
1. Plac odizolować od ruchliwych ciągów komunikacyjnych za pośrednictwem niskiej zieleni z przejściami na plac - proponujemy zdjęcie części bruku i żywopłot z irgi błyszczącej, miododajnej 80 m żywopłotu, która jesienią przebarwia się na czerwono. Żywopłot będzie zapobiegał wjeżdżaniu samochodów na plac.
2. Umieścić 2 stragany drewniane (dł.4x4m i 3m), które częściowo przywrócą historyczną, handlową funkcję Placu.
3. Ustawić 9 ławek przesłoniętych zielonymi pergolami (pergole z zadaszeniem ławek dające cień). Rośliny pnące należy zasadzić w donicach lub w gruncie. Ponadto dostawić 4 kosze na śmieci.
4. Usunąć część posadzki z polbruku i zastąpić ją niską zielenią (trawa, kwiaty, krzewy ozdobne).
5. Zastąpić chorujące drzewka w kamiennych kręgach lipami i dodać 3-4 drzewka, by zmniejszyć wrażenia betonowej pustyni. Nasadzenia planujemy przy ulicach okalających Plac tak, by nie przesłaniały osi widokowych. W wolnych miejscach dosadzić jarzębiny lub inne kwitnące drzewa (do uzgodnienia z projektantem.
6. Zlikwidować 4 miejsca parkingowe, co pozwoli odsłonić przestrzeń od strony północnej.
7. Zaaranżować mały suchy ogród deszczowy 5m2, by zmienić choć trochę mikroklimat na Placu. W ogrodzie woda opadowa wchłaniana do gruntu. Ogród obsadzony bylinami.
8. Ustawić w odnowionej przestrzeni 2 boksy wystawowe z wydrukami historycznych zdjęć Ostródy.
9. Zainstalować monitoring (2 kamery).
10. Dokumentacja projektowa oraz nadzór archeologiczny.

Uzasadnienie realizacji projektu

Dziś Plac Tysiąclecia to mało przyjazna dla przechodniów, zastawiona samochodami betonowa przestrzeń, która latem zmienia się w "patelnię". Mieszkańcy i turyści tylko przemykają przez Plac, trudno tu zatrzymać się na dłużej, odpocząć. Dlatego celem proponowanych rozwiązań jest przede wszystkim przywrócenie Placu mieszkańcom, ale też ostródzianom i turystom. Zazielenienie zachodniej części Placu Tysiąclecia (historyczny Alter Markt) sprawi, że będzie to miejsce atrakcyjne. Ograniczenie betonu w centrum miasta, nasadzenia drzew dających cień, stworzenie mikrowysp zieleni, zielonych ścian, a także miejsc drobnego handlu i rekreacji wpłynie również na potencjał dawnego Starego Rynku. Mamy nadzieję, że z czasem na rynku zadomowią się artyści. Na tej metamorfozie skorzystają także handlowcy i restauratorzy.
Liczymy na to, że projekt pozytywnie wpłynie na rozwój społeczny, jak i gospodarczy obszaru Placu Tysiąclecia. Chcemy też nawiązać do historycznej roli tego miejsca, ponieważ dziedzictwo może bezpośrednio oddziaływać na pobudzanie działalności, wspierać budowę więzi społecznych, poczucie wspólnoty, lokalnej tozsamości i dumy z miejsca zamieszkania. A także być nośnikiem pozytywnych wzorców społecznych.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Plac Tysiąclecia OdNowa!

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Ostródzie reprezentowany przez Burmistrza Miasta, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24, (nr tel. 642-94-00, adres e-mail: um@um.ostroda.pl).
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się pod nr tel. 89 642 94 30; e-mail iodo@um.ostroda.pl.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
-  realizacji procesu budżetu obywatelskiego Miasta Ostróda na 2023 rok, zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 lit.c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w związku z realizacją obowiązku o którym mowa w Ustawie o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), polegającego na organizacji konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
-  Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie udzielonej zgody - art. 6 ust. 1, lit. a) RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.  Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, (którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) z obowiązującym prawem.  
4) Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt. 3 (do 31 grudnia 2022 roku), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych może wynikać także z terminów dochodzenia i przedawnienia roszczeń. Po ustaniu lub zakończeniu przetwarzania, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte.
5) Państwa dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, 
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską Ostróda przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Miejska Ostróda reprezentowana przez Burmistrza Miasta Ostróda. 
6) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
7) Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (organizacji międzynarodowych).
8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
10) Podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale ich niepodanie skutkuje nieważnością oddanego głosu lub złożonej propozycji projektu, a także nieważnością podpisu pod wnioskiem do budżetu obywatelskiego Miasta Ostróda na 2023 rok.