Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 12

12. Budowa kortów ziemnych przy ulicy Kościuszki 22


Lokalizacja

Ulica Kościuszki 22 na terenie działki nr 354/102 Obręb nr 8 M. Ostróda przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w sąsiedztwie nowo budowanego boiska wielofunkcyjnego.

Skrócony opis

Projekt polega na budowie dwóch kortów ziemnych o nawierzchni ceglanej przy ul. Kościuszki.
Niezbędne zadania do wykonania:
1. Wykonanie podbudowy kortów,
2. Wykonanie ogrodzenia,
3. Wykonanie nawierzchni,
4. Wykonanie oświetlenia,
5. Instalacja niezbędnej infrastruktury (słupki, siatki, linie, ławeczki, itp.).

Opis projektu

Projekt polega na budowie dwóch kortów ziemnych przy ul. Kościuszki. Niezbędne zadania:
1. Wykonanie podbudowy
2. Wykonanie ogrodzenia
3. Wykonanie nawierzchni
4. Wykonanie oświetlenia
5. Instalacja niezbędnej infrastruktury

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt polega na budowie a właściwie przywróceniu infrastruktury sportowej tj. dwóch kortów ziemnych o nawierzchni ceglanej, która została zlikwidowana po przebudowie stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Ostródzie. W chwili obecnej Miasto Ostróda dysponuje czterema odkrytymi kortami o nawierzchni ceglanej oraz dwoma kortami krytymi o nawierzchni sztucznej. Z roku na rok Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego Return Ostróda mobilizuje i zachęca do gry nowych miłośników tej gry, którzy regularnie trenują i korzystają z naszego obiektu. Poza organizowanymi corocznie turniejami, w których uczestniczy średnio ok. 60 do 70 osób, a także ligami letnimi i zimowymi, w których udział bierze blisko 100 osób istniejąca infrastruktura jest już dla nas niewystarczająca. Rezerwacja kortów odbywa się z 3-4 tygodniowym wyprzedzeniem, co oznacza, że zainteresowanie jest na tyle znaczne, że kolejne dwa korty z pewnością będą cieszyły się pełnym obłożeniem. W Ostródzie regularnie grających dorosłych osób na miejskich kortach w Ostródzie jest ok 150, a do tego należy doliczyć także ok. 50-cioro dzieci i młodzieży, które od 3 lat uczęszczają na nieodpłatne zajęcia sportowe organizowane przez STZ Return Ostróda. STZ Return Ostróda nie przyjmuje już dzieci do Szkółki m.in. z uwagi na bardzo ograniczoną liczbę dostępnych godzin do gry. W wyniku korespondencji z potencjalnymi wykonawcami tego typu infrastruktury udało się uzyskać wycenę budowy kortów w ww. miejscu, która aktualnie oscyluje w granicach 500 tyś. zł. za dwa korty o nawierzchni ceglanej z ogrodzeniem, oświetleniem, liniami oraz siatkami na słupkach. Należałoby oczywiście mieć na względzie perspektywę przyszłego zadaszenia obiektu, dzięki któremu obiekt będzie dostępny również poza okresem letnim.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Budowa kortów ziemnych przy ulicy Kościuszki 22

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Ostródzie reprezentowany przez Burmistrza Miasta, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24, (nr tel. 642-94-00, adres e-mail: um@um.ostroda.pl).
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się pod nr tel. 89 642 94 30; e-mail iodo@um.ostroda.pl.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
-  realizacji procesu budżetu obywatelskiego Miasta Ostróda na 2023 rok, zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 lit.c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w związku z realizacją obowiązku o którym mowa w Ustawie o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), polegającego na organizacji konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
-  Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie udzielonej zgody - art. 6 ust. 1, lit. a) RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.  Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, (którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) z obowiązującym prawem.  
4) Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt. 3 (do 31 grudnia 2022 roku), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych może wynikać także z terminów dochodzenia i przedawnienia roszczeń. Po ustaniu lub zakończeniu przetwarzania, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte.
5) Państwa dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, 
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską Ostróda przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Miejska Ostróda reprezentowana przez Burmistrza Miasta Ostróda. 
6) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
7) Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (organizacji międzynarodowych).
8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
10) Podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale ich niepodanie skutkuje nieważnością oddanego głosu lub złożonej propozycji projektu, a także nieważnością podpisu pod wnioskiem do budżetu obywatelskiego Miasta Ostróda na 2023 rok.