Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 13

13. Remont drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Piłsudskiego


Lokalizacja

dz. 104/18 obr. 9

Skrócony opis

Remont drogi wewnętrznej łączącej ul. M. Kopernika z ul. Marsz. J. Piłsudskiego

Opis projektu

Zdjęcie istniejących płyt typu JOMB zużytych w 100%, wyrównanie terenu i ułożenie nowej kostki brukowej.
Na koszt inwestycji składa się:
1. Dokumentacja projektowa - 30.000 PLN
2. Wykonanie kanalizacji deszczowej - 100.000 PLN
3. Wykonanie nawierzchni drogi z kostki brukowej - 120.000 PLN

Uzasadnienie realizacji projektu

Droga, która wymaga remontu służy mieszkańcom budynków położonych przy ul. Piłsudskiego 1A i 3A, ul. Czarnieckiego 41,43 i 45, ul. Kopernika 2, 4I, 4II i 6, jako dojazd do posesji. Ponadto w większości w/w budynków znajdują się lokale usługowo-handlowe w tym: przedszkole. W związku z powyższym wnioskowanego terenu korzystają również rodzice dzieci przedszkolnych oraz dostawcy towarów do sklepów.
Droga ta służy też jako teren ogólnodostępny na przejazd i przejście między ulicami Kopernika i Piłsudskiego i jest bardzo często uczęszczana, szczególnie w godzinach szczytu.
W chwili obecnej w/w teren jest w bardzo złym stanie. Wykonany jest z pozostałych po budowie w 1976 r. płyt typu JOMB oraz porozbiórkowych płyt drogowych. Na skutek upływu czasu płyty są wykruszone, z odsłoniętym zbrojeniem, co powoduje liczne nierówności i dziury. Wielokrotnie dochodzi do potknięć i upadków osób korzystających z tej drogi. Po deszczach tworzą się kałuże.
Jako mieszkańcy zawsze staraliśmy się utrzymywać teren w przyzwoitym stanie, zasypywaliśmy dziury, wycinaliśmy wystające pręty itp. Niestety na dzień dzisiejszy więcej już nie możemy zrobić. Nawierzchnia wymaga remontu, co bardzo poprawi życie użytkowników korzystających z tej drogi. Zwłaszcza, że z drogi tej korzysta wielu użytkowników.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Remont drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Piłsudskiego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Ostródzie reprezentowany przez Burmistrza Miasta, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24, (nr tel. 642-94-00, adres e-mail: um@um.ostroda.pl).
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się pod nr tel. 89 642 94 30; e-mail iodo@um.ostroda.pl.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
-  realizacji procesu budżetu obywatelskiego Miasta Ostróda na 2023 rok, zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 lit.c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w związku z realizacją obowiązku o którym mowa w Ustawie o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), polegającego na organizacji konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
-  Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie udzielonej zgody - art. 6 ust. 1, lit. a) RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.  Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, (którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) z obowiązującym prawem.  
4) Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt. 3 (do 31 grudnia 2022 roku), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych może wynikać także z terminów dochodzenia i przedawnienia roszczeń. Po ustaniu lub zakończeniu przetwarzania, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte.
5) Państwa dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, 
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską Ostróda przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Miejska Ostróda reprezentowana przez Burmistrza Miasta Ostróda. 
6) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
7) Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (organizacji międzynarodowych).
8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
10) Podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale ich niepodanie skutkuje nieważnością oddanego głosu lub złożonej propozycji projektu, a także nieważnością podpisu pod wnioskiem do budżetu obywatelskiego Miasta Ostróda na 2023 rok.